Professional Package

Jogilag rendezett ingatlan

Jogilag rendezett ingatlan

Mit jelent az ingatlan jogi rendezettsége?

Ahhoz, hogy az adásvétel zökkenőmentesen menjen végbe, az ingatlannak jogilag rendezettnek kell lennie.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a valós állapotnak egyeznie kell az ingatlan nyilvántartásban lévő állapottal, a térkép és a tulajdoni lap a valós viszonyokat kell, hogy tartalmazza.

Térkép

Gyakori probléma – kertes, családi házak esetében – hogy a térkép és a helyszínen fellelt állapot nem egyezik. Nincs vele gond, ha a vevő készpénzes, és senki nem ellenőrzi a feltüntetett adatok helyességét (persze ettől még fennáll a probléma, és ha később újra eladóvá válik, akkor újra gondot okoz). Azonban ha valamilyen formában hitel, kölcsön, CSOK is szerepel a vevő terveiben, akkor komoly problémát jelent a térkép és a valóság eltérése, hiszen a hitelintézet ebben az esetben bizony nem ad hitelt a megvásárolni kívánt ingatlanra – ez pedig mind az eladónak, mind a vevőnek nem kívánt bonyodalom!

Melyek a leggyakoribb esetek?
1
Nincs feltüntetve egy alap nélküli építmény, pl. tároló, mobil garázs
Ez nem okoz problémát, ha nincs beton alapja, vagyis a tároló bármikor elmozdítható. Minden további nélkül megkaphatja a vevő a kért lakáshitelt.
2
Nem szerepel a térképmásolaton egy betonalappal rendelkező tároló
Ha ez a tároló vagy akár garázs szilárd alapokon áll, tehát nem mozdítható, azonban nem képezi a ház részét, azaz egy teljesen különálló felépítményről van szó, akkor minimálisan kaphat kevesebb értéket az ingatlan az értékbecslés során, az értékbecslő nem veszi figyelembe az ingatlan értékének megállapítása során.
3
Nincs feltüntetve az ingatlan elválaszthatatlan részét képező melléképület, kazánház, terasz, stb.
Ha az ingatlanhoz utólag lettek hozzáépítve ezek a részek, azonban nem szerepelnek a térképmásolaton, a bank elutasíthatja a hitelkérelmet. Szerencsés esetben a tulajdonos megtalálja az eredeti papírokat, előkerül a használatbavételi engedély, vagy található egy vázrajz az épület feltüntetéséről, aminek beadása a Földhivatalba valamiért meghiúsult, így okirat hiányában nem történhetett meg az ingatlan-nyilvántartási átvezetés. Ha engedély nélküli hozzáépítésről van szó, akkor is megoldható a probléma: kérhető fennmaradási engedély. Amennyiben 10 évnél régebben épült az épület, akkor meg kell bíznunk egy földmérőt, aki elkészíti az ehhez szükséges vázrajzot. A földmérő a terepi felmérés után, irodai feldolgozás során elkészíti a földhivatalba beadandó dokumentumokat a törvényi előírásoknak megfelelően. Ezután az elkészült vázrajzokat beadja a Földhivatalba záradékolásra.
4
A valóságban az ingatlan nagysága más, mint a térképen, vagyis lakófunkcióval rendelkező helyiségek nem szerepelnek a térképmásolaton
A legnagyobb problémát a lakófunkcióval ellátott helyiség hiánya okozhatja. Ha a tulajdonos „elfelejtette” bejelenteni, hogy az egyszobás 30 négyzetméteres kis házát több évvel ezelőtt kibővítette, ami így jelenleg már 100 négyzetméter lakótérrel rendelkezik, akkor szintén komoly procedúra előtt áll, hogy ezt tisztázza a Földhivatali dokumentumokon. Ha létezik engedélyezett tervrajz, esetleg használatba vételi engedély, akkor egyszerűbben intézhető a térkép módosítása a valóság szerint. De ha nem, akkor bonyolultabbá és sokkal költségesebbé válik az ügy.
5
A telekhatár tévesen lett felrajzolva
Ebben az esetben szintén fölmérő szakértelmét kell igénybe venni. A telekhatár módosítása hosszadalmas folyamat, de ha nem felel meg a valóságnak, a bank nem hitelezi az adott ingatlant.
6
A ház és udvara elzárja a mögötte lévő ingatlant

Ma már nem engedélyezik ún. nyeles telek kialakítását, azonban jó néhány ingatlan található így kialakított telken. Ha a kiszemelt ház és a hozzá tartozó udvar fekszik a nyeles telek első részén, és az elzárja a mögötte lévő ingatlan megközelíthetőségét, mindenképpen probléma, hiszen ilyen esetben biztosítani kell a a hátsó szomszédnak a bejárását az ingatlanon keresztül. Ha a kiszemelt ingatlan egy másik telek mögött van, akkor az odavezető út a térképen feltüntetve kell legyen és tulajdonjoga az ingatlan tulajdonosát illeti.

A térképmásolat módosítása hosszadalmas folyamat, gyakran merülnek fel nem várt problémák, és nem biztos, hogy egyszerű a lemaradt épületész feltüntetése, vagy a telekhatár kijavítása.
A térképmásolatra való feljegyzés időtartama miatt a vevő kicsúszhat a hitelbírálati határidőből és újra be kell adnia az igénylést, azaz ismét össze kell szedni az igényléshez szükséges dokumentumokat is, ami több kellemetlenséggel is járhat.
Mind az eladónak, mind a vevőnek érdemes tehát az ingatlan térképmásolatát ellenőrizni, mielőtt még bármilyen szerződést aláírnak!

Tulajdoni lap
A legtöbb ember élete során legfeljebb egy-két alkalommal ad el/ vásárol ingatlant, és nem igazán van tisztában azzal, hogy a tulajdoni lap mennyi fontos információt rejt és mennyire lényeges ezeket pontosan érteni.
Mi az a tulajdoni lap?

A tulajdoni lap egy olyan okirat, amelyben megtalálható az összes fontos adatod egy ingatlanról az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján. Tulajdoni lapja minden ingatlannak és teleknek van. Ez a legfontosabb hivatalos irat, amire szükség van egy ingatlan adásvételekor.
A tulajdoni lapok publikusak, vagyis bárki lekérheti bármelyik ingatlan tulajdoni lapját térítés ellenében. Ehhez tudni kell az ingatlan pontos címét és/vagy helyrajzi számát. A tulajdoni lap személyesen a Földhivatalban, vagy online Ügyfélkapun keresztül kérhető ki.

Milyen adatokat tartalmaz az ingatlanról?
Ez egy folyamatosan frissülő adatbázis, ahol az ingatlannal kapcsolatban minden korábbi és jelenlegi információ fellelhető.
Tartalmazza az ingatlan számszerű adatait (cím, helyrajzi szám, terület, besorolás), a tulajdonos(ok) neve, adatai, az esetlegesen bejegyzett jogok (jelzálog, végrehajtás, haszonélvezet stb.).
Három, római számmal jelölt fő részből áll:
I. rész az ingatlan számszerűsíthető adatait tartalmazza:
 • a település nevét, az ingatlan címét
 • a helyrajzi számot, a fekvés megjelölését (belterület, külterület)
 • az ingatlan területét (m2-ben) – itt ellenőrizhetjük például, hogy a hirdetésben megadott adatok helyesek voltak-e?
 • a művelési ágat (szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó), vagy a művelésből kivett terület megnevezése (pl.: út, árok, beépítetlen terület, az épület fő rendeltetésének megnevezése: lakóház, gazdasági épület, stb.) – ez a pont fontos lehet, ha építési telket veszünk, át szeretnénk építeni a megvásárolt ingatlant, hiszen ettől függ, hogy milyen arányban építkezhetünk
 • mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földek minőségi osztálya, területe és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelem (aranykorona érték)
 • az ingatlan jogi jellege (pl.: védett terület, bányatelek, műemlék, társasház, stb.) – ez fontos lehet egy esetleges átépítés esetén
 • telki szolgalmi és földhasználati jog
II. rész az ingatlan tulajdonosainak nevét, személyes adatait, valamint egyéb adatait (a tulajdonos kiskorúságát vagy gondnokság alá helyezésének tényét), jogi személynél a megnevezését, illetőleg székhelyét rögzíti. Itt ellenőrizhetjük, hogy tényleg az-e a tulajdonos, akitől meg akarjuk venni az ingatlant, hány százalékban birtokolja az ingatlant stb.
 • tulajdonjog (a tulajdonos adatai, tulajdoni hányad, a tulajdonoshoz fűződő kiskorúság, gondnokoltság ténye)
 • tulajdonszerzés jogcíme (pl.: adás-vétel, öröklés)
 • állami tulajdon esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet neve
 • vagyonkezelői jog
III. rész, az úgynevezett teherlap, amely tartalmazza az alábbi jogokat, terheket:
 • földhasználati jog, haszonélvezet és a használat joga
 • földmérési jelek és villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog
 • vízvezetési és bányaszolgalmi jog, vezetékjog
 • elõ-, visszavásárlási, vételi jog
 • tartási és életjáradéki jog
 • jelzálogjog, végrehajtási jog
továbbá a bejegyzett jogokhoz és azok jogosultjához kapcsolódó alábbi tényeket, mint például:
 • a III. részen bejegyzett jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezésének a ténye
 • jogosulttal szemben indított felszámolás vagy végelszámolási eljárás
 • bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás
 • építési, telekalakítási tilalom, építési korlátozás
 • kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítása
 • bejegyzés iránti kérelem elutasításának ténye
 • elidegenítési és terhelési tilalom
 • ranghely fenntartás
 • ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye
 • tartós környezetkárosodás
 • épület létesítésének vagy lebontásának ténye
 • földminősítési eljárás megindításának ténye
A fentiek mind akadályai lehetnek az ingatlannal kapcsolatos jogszerzésnek, ezért különleges figyelmet érdemelnek.
A legfontosabb, hogy az ingatlan akkor tehermentes, ha a III. résznél az alábbi olvasható:   „BEJEGYZÉST NEM TARTALMAZ”

A korábbi bejegyzések, illetve azok törlési dátuma ugyanúgy megtalálható ebben a részben is.

Nagy a jelentősége az I. rész feletti szakasznak is, ahol az esetleges széljegyet tüntethetik fel. Az ingatlannal kapcsolatban benyújtott bármely kérelem esetén, az ingatlan tulajdoni lapjára a beadvány iktatószámát, és a benyújtás dátumát, már a benyújtás napján rávezetik, ideiglenes jelleggel, ez a széljegy. A széljegy kifejezi, hogy az ingatlanra vonatkozóan már megindult ingatlan-nyilvántartási eljárás. Mutatja továbbá a kérelmek elintézésének sorrendjét is. A földhivatal köteles mindig a korábban érkezett kérelmet elbírálni, kivéve, ha a különböző beadványok kérelmezői eltérően állapodnának meg. Ez a rangsor elve, amely komoly következményekkel járhat.

A széljegy csak azt jelzi, hogy egy benyújtott kérelem elbírálása folyamatban van. A széljegy alapjául szolgáló ügyet akár el is utasíthatja a földhivatal. A széljegyek ugyanakkor árulkodnak arról, hogy milyen eljárások vannak folyamatban, azaz mely ügyek elbírálása fogja megelőzni a mi kérelmünket.

Fontos: az ingatlan tulajdoni lapját megtekintve, ha valamelyik rész nem tartalmaz adatokat, akkor is szerepelnie kell, valamint annak a bejegyzésnek is ott kell lennie, hogy “ez a rész bejegyzést nem tartalmaz”.

A térkép és a tulajdoni lap ellenőrzése nem csak a vevő érdeke, eladóként is érdemes tisztában lenni azzal, mit tartalmaz.

Amit érdemes feltétlenül megnézni:
 • személyes adatok és a cím pontosak e
 • van-e bejegyezve bármilyen teher, vagy tartozás, amiről esetleg nem tud az eladó
 • van-e bárkinek tulajdonjoga vagy például haszonélvezeti joga, amiről nem tud az eladó – az ő beleegyezésük is kelleni fog az adásvételhez
 • van bármilyen tartozás vagy teher bejegyezve, aminek már nem kellene ott lennie
 • az ingatlan valóban akkora, amennyi a tulajdoni lapon szerepel
Miért fontos ez?

Előfordulhat, hogy olyan régi kölcsönök, hitel vagy nagyobb közműtartozások is szerepelnek rajta, amik időközben rendezve lettek, de a bejegyzés nem lett róla törölve. Ezek természetesen elintézhetőek, de lehet, hogy az hónapokat vesz igénybe és a vevőnek nincs annyi ideje kivárni.
Kiderülhet, hogy több tulajdonos vagy akár haszonélvező is van, ilyenkor érdemes először azt tisztázni, hogy a többiek beleegyeztek-e abba, hogy az ingatlant értékesítsék, és van-e erről bármilyen aláírt dokumentum vagy meghatalmazás.
Lakáshitelből történő vásárlásnál még fontosabb, hogy minden rendben legyen a tulajdoni lapon, különben a bank nem fogadja el az ingatlant.

Tehát akár vásárolni, akár eladni szeretne, mindenképpen tájékozódjon az ingatlanról!
Ha szükséges, vegye igénybe ingatlanszakértő, ügyvéd segítségét!
Kérdése van? Keresse munkatársainkat!